18 thg 5, 2014

Mười ba lần đại bại của giặc Trung Quốc trên đất Việt (ST)

     Lịch sử nước Việt Nam là lịch sử chống giặc ngoại xâm. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược của giặc Tàu đã là những trang sử vàng kết tinh thành truyền thống yêu nước chống ngoại xâm ngàn đời của dân tộc. Giặc phương Bắc  đã nhiều lần xâm lược phương Nam, trong đó có 13 lần xua đại quân hùng hổ đánh phương Nam, hòng nuốt chửng nước ta, nhưng trong tất cả 13 lần đó,quân bành trướng Trung Quốc đều đại bại !
                                       Lần thứ 1 : Thời vua Hùng vương thứ 6 : Phù Đổng Thiên Vương thắng giặc Ân.


Lần thứ 2 : Đại thắng giặc Trung Hoa Tần- An Dương Vương. Năm 214 TCN, Tần Thủy Hoàng, vị vua đầu tiên của Trung Hoa, sai tướng Đồ Thư kéo 50 vạn quân xâm lăng vùng đất Việt Lạc.
Nay thuộc tỉnh Hồ Nam, Quảng Tây, Quảng Đông. Đây là đoàn quân tinh nhuệ vừa giúp Tần Thủy Hoàng đánh chiếm sáu nước và thành lập nước Trung Hoa. Nhưng mấy năm sau, Đồ Thư đã bị quân Việt đánh bại, quân giặc chết quá nửa, Đồ Thư bị giết. 

Lần thứ 3 : Năm 181 TCN, đại thắng giặc Trung Hoa Tây Hán:
       Năm 181 TCN, triều Hán sai Long Lân hầu Chu Táo kéo quân sang xâm phạm Lĩnh Nam, đánh Nam Việt. Theo sách vở Trung Hoa, quân Hán không chịu được thủy thổ phương Nam, nhiều người phải bịnh tật, bởi vậy phải thua chạy về bắc. Sau đó, triều Hán xét việc Nam chinh không lợi, nên không đánh nữa.  

     
           
Lần thứ 4 : Năm 40 DL đại thắng giặc Trung Hoa Đông Hán
và tái chiếm toàn thể đất Việt Lạc- Trưng Nữ Vương.

Lần thứ  5 : Năm 541 DL, đại thắng Trung Hoa- nhà Lương, vua Lý Nam đế .


     Cuối năm 540, quân Lương lại tiến sang, Lý Bí chủ động mang quân ra bán đảo Hợp Phố đón đánh khiến quân xâm lược thảm bại, 10 phần chết đến 6-7 phần. Sau chiến thắng này, Lý Bí kiểm soát thêm quận Hợp Phố (thuộc Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay)

        Năm 541 Lý Nam Đế đánh đuổi nhà Lương, giành độc lập. Xưng là Nam Việt Đế, niên hiệu Thiên Đức, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân. Lập ra nhà Tiền Lý. Đây là lần đầu tiên sách sử Trung Hoa ghi lại quốc hiệu và niên hiệu của dân ta. Nhà Tiền Lý kéo dài 61 năm, từ 541 tới 602 dl. 

  Lần thứ 6 : Năm 938, đại thắng giặc Trung Hoa Nam Hán - Ngô Quyền.

Những vua chúa đánh trận siêu đẳng trong sử Việt - hình 4Từ năm 906 dl Khúc Thừa Dụ đã giành quyền tự trị khỏi tay người Trung Hoa. Truyền được 3 đời.  Năm 938, vua Trung Hoa Nam Hán sai thái tử là Hoằng Thao kéo quân xâm lấn. Với trận cọc gỗ lim bọc sắt trên sông Bạch Đằng, đức Ngô Quyền đã đại thắng quân Hán, giết chết thái tử Hoằng Thao. 

Lần thứ 7: Năm 981, đại thắng giặc Trung Hoa Tống, vua  Lê Đại Hành.

Năm 981 dl, vua Tống sai tướng Hầu nhân Bảo kéo quân xâm lấn, theo hai đường bộ và thủy. Vì vua nước ta là Đinh Tuệ mới 8 tuổi, nên quân sĩ tôn tướng Lê Hoàn lên ngôi, tức là Đức Lê Đại Hành. Với một trận Chi Lăng, quân ta phá tan đoàn quân Tàu, giết Hầu nhân Bảo. Đoàn quân giặc theo đường biển vội vàng rút lui. 

Lần thứ  8 : Năm 1076, đại thắng, đại thắng giặc Trung Hoa Tống lần 2, vua Lý Nhân Tông- Danh tướng Lý Thường Kiệt.

   Năm 1076, vua Tống sai Quách Quì và Triệu Tiết kéo hơn 30 vạn quân sang xâm lấn nước ta.

    Danh tướng Lý Thường Kiệt  

 
 Nhưng chúng bị đánh tan ở sông Như Nguyệt. Quân Tống kéo tới hơn 30 vạn, chỉ còn gần 3 vạn trở về !

LẦN THỨ 9 : Năm 1258, đại thắng giặc Mông Cổ lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông

Năm 1257, từ Vân Nam, tướng Ngột Lương Hợp Thai  đem 3 vạn quân Mông Cổ và hơn 1 vạn quân Đại Lý tấn công Đại Việt, chiếm Thăng Long, đốt phá và giết dân trong thành.

Vua Trần thái Tông lo sợ, hỏi ý kiến thái sư Trần Thủ Độ. Trần thủ Độ khẳng khái : “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin Bệ Hạ đừng lo !”.

LẦN THỨ 10 : Năm 1284, đại thắng giặc Trung Hoa Mông- Nguyên lần thứ 2, vua Trần Nhân Tông - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn
      Năm 1284, Hốt Tất Liệt sai con trai là thái tử Thoát Hoan cùng với các danh tướng Toa Đô, Ô Mã Nhi, kéo 50 vạn quân xâm lăng Đại Việt. Quân Nguyên còn có thủy binh từ Chiêm Thành đánh lên. Khi đó, toàn thể quân Đại Việt chỉ có 20 vạn.
- Hịch tướng do Trần Hưng Đạo viết cuối TK XIII, tố cáo tội ác của quân thù và khích lệ lòng căm thù giặc sâu sắc...
- Binh sĩ lấy mực xăm vào tay hai chữ : "Sát Thát" (nghĩa giết quân Nguiyên- Mông ), và hết lòng chiến đấu chống giặc.
- Vua Trần Nhân Tông triệu tập các bô lão trong dân tại điện Diên Hồng để hỏi ý kiến. Toàn thể đồng thanh xin đánh!
- Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn với câu nói nổi tiếng : Nếu Bệ Hạ muốn hàng, xin chém đầu tôi trước đã !”
- Trần Bình Trọng: “Ta thà làm quỷ Nước Nam, còn hơn làm vương đất Bắc !”
Tháng 5 năm 1285, tướng Trần Nhật Duật phá quân Toa Đô ở cửa Hàm Tử.
Tướng Trần Quang Khải đưa quân đi thuyền từ Thanh Hóa ra đánh, chiếm lại Thăng Long.
 Hưng Đạo Vương đem quân đánh ở Tây Kết, giết Toa Đô, bắt được 3 vạn quân Nguyên và vô số chiến thuyền, khí giới.
Hưng Đạo Vương lại sai phục kích chặn mọi đường quân Nguyên .Thoát Hoan cùng đám tàn quân tháo chạy về nước.

Lần thứ 11 : Năm 1287, đại thắng giặc Trung Hoa Nguyên- Mông lần thứ 3: vua Trần Nhân Tông- Danh tướng Hưng Đạo Đại Vương.

  Hưng Đạo Vương đại thắng với thế trận Bạch Đằng lần 2 trong lịch sử nước nhà

Với trận Bạch Đằng, quân ta tiêu diệt hoàn toàn thủy quân của giặc Nguyên. Nghe tin thủy quân tan vỡ, Thoát Hoan kéo chạy về qua vùng Bắc Giang và Lạng Sơn, và cũng bị quân Đại Việt chặn đánh tan tành. 
   Lần thứ 12 : Năm 1428, đại thắng giặc Trung Hoa Minh, vua Lê Thái Tổ( Lê Lợi).
Năm 1406, giặc Minh kéo quân xâm lấn nước ta. Nhà Hồ thua.

Năm 1418,  Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn, Thanh Hóa, tự xưng là Bình Định Vương, gửi hịch kể tội giặc Minh và nêu rõ mục đích đánh đuổi quân giặc cướp nước.

Năm 1426, sau 8 năm gian khổ, với nhiều lần nguy cấp, Bình Định Vương thắng trận Tụy Động, và bao vây thành Đông Quan, Thăng Long.

Cuối năm 1427, cuộc kháng chiến thắng lợi, chấm dứt thời kỳ đô hộ của giặc Minh.

Lần thứ 13: Năm 1789, đại thắng giặc Trung Hoa Mãn Thanh, vua Quang Trung. 

Năm 1789 (Kỷ Dậu) :Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh và nổi tiếng với câu nói hào sảng muôn đời bất hủ :

“Đánh cho để dài tóc
 Đánh cho để đen răng.
 
 Đánh cho nó chích luân bất phản
 Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn   
 Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
 
Nghĩa là:
“Đánh cho nó một cái bánh xe cũng không còn để quay về.
Đánh cho nó một manh giáp cũng không còn lành lặn.
Đánh để cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ".
**************
Hiện nay, trước sự việc Trung Hoa xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam chúng ta đang được sự ủng hộ đồng tình của khối ASEAN, từ những quốc gia, tổ chức tiến bộ khắp nơi trên thế giới đều sẵn sàng lên tiếng phản đối sự xâm lấn trái phép từ  Trung Quốc .

 Tinh thần dân tộc và đoàn kết quốc gia chưa từng bộc lộ rõ ràng và mạnh mẽ như hiện nay. Mọi người đều sẵn sàng bảo vệ nền độc lập tự chủ của Tổ Quốc.

BẢN LĨNH DÂN TỘC QUA TÁC PHẨM :  Bài thơ  "THẦN" của Lý Thường Kiệt: 
 

Bản phiên âm Hán-Việt:  Nam quốc sơn hà

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Bản dịch thơ: Sông núi nước Nam
Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

Hòa chung khí thế cả nước hướng về biển đảo, VT- sưu tầm và biên tập bài này- xin đưa lên đây coi như một dịp ôn lại lịch sử chống giặc phía bắc của cha ông chúng ta ( bài Văn Trung- Bantroik3 )..

14 nhận xét:

 1. Tem vàng bài sử tuyệt vời
  Lâu ngày quên ráo hôm nay tỏ tường
  Đúng là tàu khựa đồ vương
  Bao nhiêu thất bại vẫn đường xâm lăng......
  Chúc PM ngày đầu tuần an vui nhé

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cảm ơn Bác đã ghé thăm,cũng là PM lượm lặt gần xa để cùng nhau ôn lại trang sử vẻ vang của nước nhà nhằm nêu cao lòng tự hào dân tộc và cùng nhau quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự chủ mà cha ông ta đã tạo dựng.

   Xóa
 2. Dẫu biết rồi, nhưng đọc vẫn thấy đã ! Cảm ơn chủ nhà nhé !

  Trả lờiXóa
 3. Lịch sử còn ghi lại, đó là những lúc quân dân một lòng chống giặc, còn bây giờ dân chống Tàu quan cản lại, thằng nào chống tàu bỏ tù hết còn đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không đúng như thế đâu Mẫn ạ. Giặc Tàu không đơn giản bởi bụng dạ thâm nho hiểm ác. Địa thế núi liền núi, sông liền sông, là hàng xóm- là dao găm trong nách rồi...Tránh được chiến tranh đổ máu của dân được càng nhiều càng tốt. Bài học của ngàn năm lịch sử và bài học mới mẻ trong lịch sử cận hiện đại cho thấy, đấu tranh ở phương diện ngoại giao chúng ta cũng rất có bản lĩnh, kiên trì và đã thu được thắng lợi to lớn. Nhưng khi đã hết kiên trì rồi, hết nhẫn rồi máu vẫn máu chảy đầu rơi...chỉ cần Tổ Quốc gọi thôi, Mẫn ạ. Hãy tin tưởng nhé. Còn những kẻ bị bỏ tù là những kẻ quá khích, đục nước béo cò để ăn cướp và hôi của, bị mắc mưu phản động. Yêu nước nhưng phải tỉnh táo, Mẫn ạ.

   Xóa
  2. Cám ơn bạn nói rỏ, là con dân yêu nước luôn sẳn sàng theo tiếng gọi non sông dưới sự dẩn dắt của chính phủ.

   Xóa
 4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 6. Em chào chị Mai!
  Viết phản hồi mà cứ sai chính tả hoài... Lâu rồi không gặp chị trên FB, chị vẫn khỏe chứ ạ?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chào Trực Trần. Mình vẫn được thường. Mình bận nên ko vào FB nữa. Vẫn nhớ TT chứ ? Bộ sưu tập kiếm có bổ xung thêm được thanh nào không? Bao giờ ra bắc nữa thì alo nhé. Ngoài này giờ nắng nóng lắm nên T/Y đối với cỏ đồ có vẻ giảm đi tý chút. Chúc TT vui khỏe và có nhiều đồ đẹp độc đáo nhé.

   Xóa
 7. Phương Mai có giận Phương Tâm không hở ta??? Lâu rồi không thấy PM ghé nhà...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cô giáo Phương Tâm iu quý. Không giận, Nhất định là không giận mà chỉ ...BẬN thôi Chúc mỗi ngày đều vui khỏe nhé. Thỉnh thoảng sang giao lưu cho vui .

   Xóa
 8. Còn năm 1979 đáng thắng quân xâm lược Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sao không kể ở đây.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự kiện 1979 không thể sánh tầm vóc về chiều sâu và rộng so với 13 lần đại thắng giặc phương Bắccủa dân tộc Việt.

   Xóa

Bạn đọc có thể chèn Ảnh hoặc Video clips trực tiếp bằng cách sao chép URL hình ảnh ( chuột phải vào ảnh gốc lấy URL) rồi dán vào cửa sổ comment. Xin cám ơn.